Pärnu Keeltekool

Pärnu Keeltekool OÜ
+372 5685 2477
info@parnukeeltekool.ee
Reg. kood 16013312

Õppekorraldus

Õppekeskkond

Meie koolitusruumid asuvad Pärnu kesklinnas aadressil Hommiku 4. Ruumides on kõik vajalik õppetööks: arvuti, tahvel, riiulid õppematerjalidega, printer, koopia tegemise võimalus jms. Ruumid vastavad tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

Vastuvõtt

Pärnu keeltekooli koolitustele on võimalik registreeruda koolituskeskuse kodulehel www.parnukeeltekool.ee “Võta ühendust” nupu kaudu.
Samuti on võimalik registreeruda e-posti kaudu, saates vajalik informatsioon aadressile info@parnukeeltekool.ee või helistades ettevõtte üldtelefonile +372 5685 2477.
Koolitusele registreerumiseks on vajalik esitada koolituse nimetus, õppija ees- ja perekonnanimi, isikukood, arve saaja aadress (e-post ja/või postiaadress) ja nimi. Kui arve saaja on ettevõte/asutus, tuleb märkida lisainformatsiooni lahtrisse juriidiline nimi ja registrikood.

 

Ettevõttelt saab küsida täiendavat ja selgitavat infot koolituse sisu ja õppekorralduse kohta. Samuti saab rääkida oma konkreetsetest koolitusvajadustest, ootustest, erisoovidest, soovi korral ka oma valdkonna taustast. Erisoovidest ja vajadustest palume rääkida võimalikult varakult, et koolitaja saaks kursust ettevalmistades nendega võimalusel arvestada.
Peale koolitusele registreerumist saadetakse õppijale kolme tööpäeva jooksul registreerumise kinnitus õppija e-posti aadressile. Kirjaliku registreerumise puhul helistab õppekorraldusspetsialist õppijale, et kinnitada osalust ja vajadusel vastata õppija küsimustele.

Enne kursuse algust saadetakse kõigile kursusel osalejatele meili teel korralduslik info- kursuse ajakava, toimumiskoha aadress, juurdepääsu- ja parkimistingimused.

 

Koolituskeskus jätab endale õiguse vähese huvi korral koolitus ära jätta või edasi lükata. Kui koolitus jääb ära või lükkub edasi, on õppijal õigus koolitus tühistada ja kui arve on varem tasutud, siis tagastame selle 3 tööpäeva jooksul täies ulatuses.

Õppemaksu tasumine ja sellest vabastamine

Õppetasu tasutakse Pärnu Keeltekool OÜ poolt väljastatud arve alusel enne koolituse algust või kokkuleppel täienduskoolitusasutusega maksegraafiku alusel enne koolituse lõppu.

Arve väljastatakse e-kirja teel PDF kujul, e-arvena või vajadusel paberkandjal. Arve tuleb tasuda maksetähtajaks.

Pärnu Keeltekool OÜ õppetasu sisaldab koolitust, õppematerjale, tunnistust/tõendit ning kohvipause.

Õppemaksust vabastamise tingimused

Põhjendatud olukorras (nt puudega isikud, sotsiaalselt vähekindlustatud pered) vabastatakse õppija täielikult või osaliselt õppemaksust. Sellisel juhul peab õppija pöörduma ettevõtte tegevjuhi Pritt Punderi poole e-posti britt@parnukeeltekool.ee või telefoni +372 5685 2477 teel ja kirjutama õppemaksust vabastamise avalduse koos põhjendusega ning juhatus otsustab selle rahuldamise või rahuldamata jätmise 7 tööpäeva jooksul ning annab õppijale otsustamise järgselt koheselt teada.

Õppetasu tagastamise tingimused

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes pole kursuse alguse päevaks tasunud õppemaksu, kui pole kokku lepitud teisit (nt on osalejale koostatud maksegraafik või on koolituse rahastaja kinnituskiri õppemaksu tasumise kohta).

Kui õppija teavitab täienduskoolitusasutust oma loobumisest vähemalt kaks tööpäeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks täies ulatuses. Kui õppija loobub koolitusest kursuse jooksul, siis sellisel juhul õppemaksu ei tagastata.

Täienduskoolitusasutus jätab endale õiguse väheste registreerujate tõttu koolitust ära jätta või edasi lükata. Koolitusele registreerujaid teavitatakse vastavast olukorrast viivitamatult ning koolitusest loobumisel tagastatakse õppetasu.

Arve tasuja korrektsed  andmed palume esitada registreerumisel kursusele, samuti palume koheselt teada anda, kui on arve tasumise tähtajaga on probleeme. 

Tasumine maksegraafikuga 

Pikemalt kestvate kursuste eest on võimalik soovi korral tasuda mitmes osas. Maksmiskordade arv sõltub koolituse pikkusest. Esimene osamakse peab olema tasutud enne koolituse algust ja viimane osamakse enne koolituse lõpukuupäeva. 

Koolitusest loobumise korral palume sellest meile koheselt teada anda telefonil +372 5685 2477 või info@parnukeeltekool.ee

Pärnu Keeltekool OÜ ei ole käibemaksukohustuslane.

Õppetasu soodustused 

Pärnu Keeltekool OÜ pakub soodustusi õppijatele, kes tulevad koolitusele samast ettevõttest või asutusest mitmekesi koos. Sellisel juhul palume võtta ühendust õppekorraldusspetsialistiga telefonil +372 5685 2477 ning küsida personaalset pakkumist.

Õppetasu tulumaksutagastus

 

1. jaanuaril 2016 jõustus tulumaksuseaduse muudatus täiskasvanute täienduskoolituste koolituskulude osas, mille kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu juhul, kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe.

Tagasiside

 Kursuse lõpul täidavad õppijad soovitavalt  anonüümse aberkandjal  tagasisidelehe, kus õppijad annavad hinnangu kursuse sisule, koolitajale ja kursuse õppekorraldusele ning teevad ettepanekuid kursuse parendamiseks. Kursuse jooksul küsitakse õppijatelt korduvalt tagasisidet, kas nende valitud koolitus vastab nende ootustele ja vajadustele toimuval kursusel ja õppija erisoovide või -vajaduste puhul annab koolitaja neile täiendavalt personaalseid ülesandeid ja lisamaterjale. Kursuse lõpus vesteldakse võimalusel kõigi osalejatega suuliselt õppeeesmärkide ja õpiväljundite saavutamisest ning õppekorraldusest, eesmärgiga parendada õppekavasid ja õppekorraldust. Suulise tagaside dokumenteerib õppekorraldusspetsialist. 
Tagasisidelehtede koondid saadetakse järelduste tegemiseks koolitajatele ja ettevõtte juhtkonnale. Õppekorraldusspetsialist analüüsib saadud tagasisidet (nii kirjalikku kui suulist) ning vajadusel muudab kursuse sisu, täiendab õppekorraldust või vestleb koolitajatega parenduste läbiviimiseks. Juhul kui tagasiside koolitajale on halb mitme koolituse korral järjest, kaalutakse koolitaja väljavahetamist.
Koolituste tagasiside koondid säilitatakse ettevõtte andmehaldussüsteemis vastava kursuse ja koolitaja juures, mis annab võimaluse jälgida parendusettepanekute mõju.
Tagasiside koondid esitatakse  soovi korral koolituse rahastajale/tellijale koos koolitajate ja täienduskoolitusasutuse tagasidega koolituse kohta.
Tagasisidet esitatakse alati anonüümselt.  Kui on vajalik isikuline tagaside, küsitakse selleks eelnevalt õppijalt ja koolitajalt luba. 
Enne koolituse lõppu uuritakse õppijatelt, kuidas nad omandasid koolituse eesmärgiks olnud teadmised, oskused ja pädevused. Tagasidemeetodina kasututatakse ülesannete lahendamist, teste,  esitlusi ja teisi hindamismeetodeid. Õppijale annab tagasidet koolitaja individuaalselt. 
Õppekorraldusspetsialist kogub tagasidet koolituse jooksul ja -järgselt ka koolitajatelt, eesmärgiga parendada õppekavasid, õppeprotsessi ja muuta õpikeskkonda vastavalt õppijate vajadustele ja ootustele.

Koolituselt väljaarvamise tingimused ja kord

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes ei osale koolitusel õppekavas nõutud mahus. 
Kui õppekavas pole sätestatud teisiti, siis eeldame koolituse auditoorsetes tundides osalemist minimaalselt 50% ulatuses. 
Kui koolitusel katkestatakse enne koolituse lõppu, väljastame õppijale soovi korral tõendi vastavalt osaletud tundide arvule. 

Kui õppijal ei ole võimalik koolitusel reaalajas osaleda, siis erandjuhtudel peetakse läbirääkimisi õppija ja täienduskoolitusasutuse vahel ning koostatakse õppijale individuaalne õppekava, mille alusel on õppijal võimalik läbida koolitus ja õpiväljundite omandamisel saada tunnistus või tõend sel juhul, kui õpiväljundeid ei saavutata.

Koolituskeskus jätab endale õiguse koolituselt välja arvata ka õppija, kes korduvalt seab ohtu kaasõppijate tervise ja ohutuse või takistab õppeprotsessi läbiviimist.

Koolituselt arvatakse välja õppija, kes pole kursuse alguse päevaks tasunud õppemaksu, kui pole kokku lepitud teisiti (nt on osalejale koostatud maksegraafik või on koolituse rahastaja kinnituskiri õppemaksu tasumise kohta).

Kui õppija teavitab täienduskoolitusasutust oma loobumisest vähemalt kaks tööpäeva enne kursuse algust, siis tagastatakse talle tasutud õppemaks täies ulatuses. Kui õppija loobub koolitusest kursuse jooksul, siis sellisel juhul õppemaksu ei tagastata.

Kui õppijal on tekkinud kursuse toimumise ajal ootamatu olukord (nt tervislikud probleemid või perekondlik põhjus), tuleb esimesel võimalusel teavitada täienduskoolituskeskust ja leida üheskoos lahendus.  Sellistel juhtudel püüame võimaluse piires osalejatele vastu tulla ja toetame iseseisvat õpiväljundite saavutamist saates  õppematerjali, täiendavad ülesanded ja pakume otsesuhtlust koolitajaga. Samuti lubame soovi korral osaleda järgmisel samalaadsel kursusel puudutud tundide mahus koos teise grupiga.